Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Zeilmakerij Jac. Boer, gevestigd te Giethoorn, hierna te noemen Boer.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Boer zijn algemene voorwaarden.
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Boer afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen
2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door Boer of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Boer door zijn schriftelijke bevestiging
3-2 Elke met Boer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Boer zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Boer zich zal wenden tot een door Boer vrij te kiezen incassobureau.
3-3 Gegevens betreffende het aangebodene alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door Boer bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Boer binden de laatste niet, voor zover ze door Boer niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Prijzen
5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip van afsluiten geldende prijzen.
5-2 Indien na de overeenkomst prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. prijsverhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6 Intellectuele eigendommen
6-1 Op alle door Boer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Veelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Boer zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Boer zijn onvervreembaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 4500,- onverminderd Boer zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Aanbetaling
Boer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Boer de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding , zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 8 Ruiling
Ruiling van standaard gekochte goederen is slechts mogelijk binnen 8 dagen na levering van de goederen, mits de bij betaling afgegeven aankoopbon of factuur daarbij aan Boer wordt overlegd. OP speciaal voor de opdrachtgever gefabriceerde goederen is geen ruiling mogelijk.

Artikel 9 Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt Boer om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 10 Kwaliteit
10-1 Tenzij uitdrukkelijke bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan Boer volstaan met de levering van normale handelskwaliteiten
10-2 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden.
10-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Boer doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 11 Levertijd
11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Boer schriftelijk in gebreke te stellen. De levertijden zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Boer zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
11-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de levertijd niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”

Artikel 13 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Boer aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14 Vermaken van goederen
Indien de opdrachtgever Boer opdracht geeft om veranderingen aan te brengen, wordt deze opdracht slechts aanvaard onder het uitdrukkelijk beding, dat Boer geen aansprakelijkheid ter zake van de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden aanvaard, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van Boer. Behalve in het laatstgenoemde geval heeft de opdrachtgever niet het recht om ter zake van of in verband met deze werkzaamheden annulering van de opdracht te vorderen, noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte.

Artikel 15 Herstelwerkzaamheden
Boer accepteert slechts opdrachten tot het verrichten van herstelwerkzaamheden onder het uitdrukkelijk beding, dat hij voor de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden geen aansprakelijkheid aanvaard en dat de opdrachtgever ter zake van of in verband met deze werkzaamheden geen recht heeft op ontbinding van de overeenkomst noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat hier sprake is van wanprestatie van de zijde van Boer.

Artikel 16 Maatgoederen
Bij het accepteren van opdrachten tot vervaardiging van maatgoederen aanvaard Boer geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van maatverschillen, teleurstellend model of coupe, teleurstellend karakter of kleur van het materiaal, alsmede ten aanzien van de eigenschappen van het materiaal en alles wat daarmee samenhangt en dergelijke, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van Boer. In de zojuist genoemde gevallen, uitgezonderd de kennelijke wanprestatie, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding, verbetering of herstel van het gemaakte.

Artikel 17 Garantie
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
18-1 Boer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van normaal dagelijks gebruik;
f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enig andere van buiten afkomende oorzaak.
18-2 Boer is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor de schade aan de goederen en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Boer of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
18-3 Boer zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
18-4 Boer is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, alsmede gebruik van goederen voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn.

Artikel 19 Overmacht
19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Boer of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Boer, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Boer, dan wel in middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Boer overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19-2 Boer is in deze of dergelijke gevallen gerechtig, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud
20-1 Zolang Boer geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Boer.
20-2 Boer heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingen heeft voldaan.

Artikel 21 Reclame
21-1 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Boer te leveren goederen moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking, normaal te achten slijtage, ondeskundig gebruik e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
21-2 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Boer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Boer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
21-3 Boer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
21-4 Indien de reclame naar het oordeel van Boer juist is, zal Boer hetzij een billijke schadevergoeding betalen ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 22 Annuleren
22-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Boer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, als dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Boer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Boer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Boer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van goederen.
22-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Boer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 23 Wijziging van de opdracht
23-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden berekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
23-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Boer ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
23-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Boer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding
24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
24-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Boer ingeval van wanprestatie het recht hebben op de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Boer eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten, in al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Boer op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 25 Betaling
25-1 Betalingen ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen contant dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders in overeengekomen.
25-2 Boer is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand de berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25-3 Boer is voorst gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €35,- Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Boer zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Geschillen
Alle geschillen voorvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Boer, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.